LABORATORIUMWALORYZACJI ŚRODOWISKA i GIS
& stacja meteo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
KIEROWNIK LABORATORIUM dr JAN SANDNER

Nasza Misja

Misją naszą jest prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej która nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji, w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości.
Umiejętność monitorowania cyfrowego, tych swoistych procesów synergistycznych w ujęciu holistycznym jest kluczem w prawidłowej interpretacji rzeczywistości przyrodniczej. Procesem niezbędnym do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

Kierunki działalności laboratorium

Naukowa

 • Monitoring środowiska przyrodniczego wraz z metodyką waloryzacji.
 • Zarządzanie środowiskiem w oparciu o wybrane narzędzia systemów IT.
 • Metody analiz danych przestrzennych warstwowych (nadawanie wag wybranym parametrom środowiskowym).
 • Tworzenie holistycznych modeli stanu środowiska przyrodniczego.

Badawcza

 • Modelowanie prognoz dla zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.
 • Konstruowanie wzorcowych modeli dla sytuacji kryzysowych, uwzględniających interakcyjność procesów środowiskowych.
 • Inwentaryzacja przestrzenna danych w zakresie nauk o przyrodniczych.
 • Metody IT w procesie udostępniania danych ocen stanu degradacji środowiska.

Edukacyjna

 • Nauki o Ziemi (geologia, geomorfologia, hydrologia i gospodarowanie wodą, meteorologia i klimatologia),
 • Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego,
 • Podstawy nauk o Ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego,
 • Techniki informatyczne w zakresie gromadzenia i monitorowania danych o środowisku naturalnym.
 • Projekty interaktywne – LIMS

  Projekty interaktywne – Laboratory Information Management System – LIMS. Konstruowanie interaktywnych wieloplatformowych systemów zarządzania informacją (Laboratory Information Management System – LIMS) dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences).

  W ramach oferty proponujemy realizację projektu merytorycznego oraz pełną obsługę informatyczną.

 • Projekty interaktywne – WebDirect

  Projekty interaktywne – WebDirect Scalability. Laboratorium realizuje wirtualne rejestracje przekrojów geologicznych, fragmentów terenu z wykorzystaniem technik informatycznych oraz optycznych o wysokiej rozdzielczości.

  Wynikiem tych prac są interaktywne obrazy w formie przekrojów, czy map cyfrowych z możliwością wykorzystania ich do celów naukowych, edukacyjnych, czy na rynku komercyjnym.

oferta labolatorium

W badaniach studialnych podstawową rolę pełnią stacje Apple wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem bazo-danowym oraz do badań środowiskowych o charakterze geograficznym (GIS). Komputery te wykorzystywane są również w wizualizacji obrazów z mikroskopów polaryzacyjnych firmy ZEISS. Osobną grupę sprzętową w laboratorium hydrologicznym stanowią urządzenia laboratoryjno-terenowe do badań wybranych parametrów fizycznych i chemicznych wody.


środowisko-interakcje-it

 • Monitoring zasobów środowiska

  Monitoring zasobów

  Monitoring zasobów środowiska wraz z metodyką waloryzacji.

  Modele zarządzania zasobami

  Modele zarządzania

  Modele zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

  Strategie rozwoju

  Strategie rozwoju gmin

  Strategie zrównoważonego rozwoju gmin (projekty, konsulting, analizy).

 • Prototypy środowiska interakcji

  Prototypy interakcji

  Prototypy interakcji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.

  Systemy interaktywne

  Systemy interaktywne

  Konstruowanie interaktywnych systemów zarządzania informacją dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences).

  Projekty IT

  Projekty IT

  Techniki IT (projekty, wdrożenia i zarządzanie bazami danych) w udostępnianiu danych naukowych.

Przedmioty wykładowe

Przedmioty wykładane są w Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS oraz zdalnie z zastosowaniem nowoczesnych multimedialnych oraz interaktywnych technik informatycznych. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma testowa oraz do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

W laboratorium realizowany jest program wykładów oraz warsztatów w zakresie nauk o Ziemi ukierunkowany na zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania, plany przestrzennego zagospodarowania, oddziaływanie inwestycji na środowisko, mapy geośrodowiskowe, strategie rozwoju gmin itp.) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 • bauhaus-1

  Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego

  W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

  bauhaus-2

  Hydrologia i gospodarowanie wodą

  Studenci uczą się analizować zjawiska hydrologiczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego do procesów środowiskowych. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie metodyki oceny zasobów hydrologicznych. Szczegółowo poznają zasady obiegu wody, zagrożenia dla istniejących zasobów wody, degradacje chemiczną zasobów wody powierzchniowej oraz podziemnej. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie procesu zarządzania zasobami wodnymi z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

  bauhaus-3

  Podstawy meteorologii i klimatologii

  W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (Meteorologia z Klimatologią) (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych. Studenci uczą się analizować zjawiska klimatyczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów klimatycznych, zachodzących w otaczającym środowisku.

 • bauhaus-4

  Podstawy nauk o Ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego

  W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

  bauhaus-5

  Strategie zrównoważonego zarządzania środowiskiem

  New

  W ramach tego przedmiotu studenci przygotowują się od strony merytorycznej i praktycznej do podejmowania zadań w ramach realizacji procesu strategii zrównoważonego rozwoju podstawowych jednostek administracyjnych w kraju (gminy). Główny nacisk merytoryczny, położony jest na monitoring procesów zachodzących w otaczającym środowisku przyrodniczym. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju środowiska. W ramach zajęć prowadzone są warsztaty z wykorzystaniem bazy IT znajdującej się w zasobach laboratorium. Studenci poznają cyfrowe zasoby elementów środowiska udostępniane centralnie. Realizują szereg ćwiczeń praktycznych na materiałach cyfrowych. Poznają podstawy systemów GIS.

  bauhaus-6

  Gromadzenie i monitorowanie danych o środowisku przyrodniczym

  Zajęcia z gromadzenia i monitorowania danych o środowisku przyrodniczym realizowane są w formie konwersatorium. Zakres merytoryczny przedmiotów przyrodniczych obejmuje wiedza z grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych. Studenci uczą się analizować zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym pod kątem możliwości ich monitorowania i zapisu w postaci relacyjnych baz danych do wykorzystania np. przy tworzeniu strategii rozwoju gmin. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na monitoring procesów zachodzących w otaczającym środowisku przyrodniczym. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Stacja pomiarowa

Ocenę stanu aktualnego występowania pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10 w powietrzu należy przeprowadzać w oparciu o wzorcową tabelę jakości powietrza zestawioną według wzorca GIOŚ. Pułap stężenia ekspozycji jest to poziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia, w celu zmniejszenia negatywnego wpływu danej substancji na ludzi, który powinien być osiągnięty w określonym terminie.

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS na UKSW
& Stacja Meteo

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS znajduje się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Realizuje program edukacji dla kierunku studiów o specjalności Ochrona Środowiska. Na poziomie licencjatu, studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym, hybrydowym oraz zdalnym. Do prowadzenia zajęć wykorzystywane są najnowocześniejsze narzędzia dostępne na uczelni oraz specjalnie do tego celu dedykowane w laboratorium chociażby w postaci Wykładowej Platformy Multimedialnej.

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Centralne Laboratorium Nauk Przyrodniczych UKSW

Centralne Laboratorium Nauk Przyrodniczych UKSW

Kierownik Laboratorium, dr Jan Sandner
Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych na UKSW powstało w celu rozwoju naukowo-badawczego w zakresie nauk przyrodniczych i jest integralną część projektu pt. „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.


Akademicka Platforma Konsultingowa ekoforum.eu